Informatie over de waardebepaling

Inleiding

Ieder jaar worden de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in Nederland vastgesteld. Dit is verplicht op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). Belanghebbenden ontvangen daarom jaarlijks een WOZ-beschikking. Belanghebbenden stellen regelmatig vragen omtrent de wijze waarop de WOZ-waarde van hun object wordt bepaald. Ook zijn ze het niet altijd eens met de vastgestelde waarde. Daarom is de trend in Nederland om belanghebbenden meer te betrekken bij de berekening van de WOZ-waarde. Daardoor kan, in afstemming met de belanghebbende, de juiste waarde van het te taxeren object worden bepaald en wordt voorkomen dat achteraf bezwaar wordt ingediend en correcties moeten worden aangebracht. Een juiste WOZ-waarde is van groot belang. Deze vormt namelijk de basis voor de berekening van de gemeentelijke onroerendezaakbelastingen (ozb), de waterschaps- en de inkomstenbelasting.

Formulieren

Met deze WOZcommunicatie applicatie kan de gemeente formulieren ontwikkelen en digitaal ontsluiten aan belanghebbenden. De gemeenten kan willekeurig zelf formulieren ontwikkelen en beschikbaar stellen. Daarbij kan gedacht worden aan:

  • Taxatieverslagen
  • Voormeldingen
  • Inlichtingenformulieren in het kader van bezwaar- en beroepzaken
  • Inlichtingenformulieren in het kader van marktinformatie

In deze formulieren kunnen bijvoorbeeld gegevens getoond worden van uw object of kunnen vragen omtrent uw object of de aankoop van uw object worden gesteld. Met deze applicatie kunt u de door de gemeenten ter beschikking gestelde formulieren digitaal invullen. Wanneer er gegevens van uw object worden getoond, kunt u de gegevens die voor uw object zijn geregistreerd bekijken, controleren en eventueel wijzigen of aanvullen. Wanneer u gegevens wijzigt moet u daar een toelichting bij geven. Dat maakt het voor de taxateur die uw het formulier verwerkt namelijk mogelijk om de wijziging te beoordelen. Beperkte wijzigingen worden niet overgenomen, omdat geringe wijzigingen veroorzaakt kunnen worden door de manier van meten.

Als u klaar bent met het invullen van het formulier, dan kunt u de gegevens versturen. De wijzigingen worden vervolgens door de gemeente beoordeeld en u ontvangt vervolgens een reactie op uw wijzigingen.

In de legenda, die u met de betreffende knop kunt tonen, vindt u een toelichting op de gehanteerde begrippen.

Bezwaar

Mocht u het niet eens zijn met de conclusie van de gemeente, dan kunt u bezwaar maken tegen de waarde die op de gehanteerde objectkenmerken is gebaseerd. U ontvangt de nieuwe waarde rond januari/februari van het nieuwe jaar. U kunt schriftelijk bezwaar maken, maar vaak werkt het wat sneller als u even met de gemeente belt. Uw bezwaren worden dan bekeken en eventueel wordt de waarde aangepast.

Kleine wijzigingen in de objectkenmerken hebben over het algemeen geen grote invloed op de WOZ-waarde. Een wijziging van de WOZ-waarde heeft vervolgens ook maar een beperkt gevolg voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen of de inkomstenbelasting. De gemeente kan u daar snel en deskundig over informeren.

Terug naar Homepagina